Privacyverklaring

 

 

Privacyverklaring

 

Dit is de privacyverklaring van WSV de Zwaluwen, gevestigd te Deventer, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer KVK 40650370, hierna te noemen: `de Vereniging`.

 

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan privacy@zwaluwendeventer.nl

 

In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand die met de pagina’s van een websites wordt meegestuurd en door de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. We gebruiken alleen technische en functionele cookies t.b.v. de werking van onze website. Wij zetten geen cookies in t.b.v. commerciële doeleinden. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd kan blijven op een website of dat uw voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. We kunnen dankzij cookies zien hoe vaak onze websites – en welke pagina’s – door bezoekers worden bekeken.

Voor het plaatsen van bepaalde cookies moet u eerst toestemming te geven, voordat deze cookies mogen worden gebruikt. Deze toestemming is niet nodig indien en voor zover het technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft, in de zin van de toepasselijke wetgeving, zoals artikel 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet en de ePrivacy Verordening.

U kunt uw toestemming voor cookies altijd weer intrekken, door uw internetinstellingen te wijzigen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de Help-functie van uw browser.

 

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Zonder uw toestemming verstrekt de Vereniging uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die de Vereniging met u heeft, tenzij de Vereniging wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. In de tabel in het begin van de privacyverklaring treft u een overzicht aan van de situaties waarin persoonsgegevens aan derden worden verstrekt.

Doel Welke persoonsgegevens Grondslag Bewaartermijn Ontvangers
Onderzoeken of u lid kan worden

 

en

 

het uitvoeren van de lidmaatschapsovereenkomst.

·   Voornaam

·   Achternaam

·   Adres

·   Postcode

·   Woonplaats

·   Land

·   Geslacht

·   Geboortedatum

·   Telefoonnummer

·   E-mail adres

·   IBAN

Uitvoering van de lidmaatschap overeenkomst Indien u lid wordt gedurende de looptijd van de overeenkomst. Indien u geen lid wordt worden uw gegevens zo snel als mogelijk verwijderd binnen 6 maanden

Secretaris

Ledenadministratie ·   Voornaam

·   Achternaam

·   Adres

·   Postcode

·   Woonplaats

·   Land

·   Geslacht

·   Geboortedatum

·   Telefoonnummer

·   E-mail adres

·   IBAN

Uitvoering van de lidmaatschap overeenkomst Gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 2 jaar daarna, daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar.

Secretaris

Penningmeester

 

Versturen digitale berichten, waaronder nieuwsbrief ‘Wielerflits’

·   Voornaam

·   Achternaam

·   E-mailadres

 

Opt-in op nieuwsbrief door lid.

 

Leden naast nieuwsbrief informeren over ad-hoc zaken.

 

 

Zolang als men lid is van de vereniging

Communicatie-specialist

Versturen berichten van derden, waaronder sponsoren. ·   Voornaam

·   Achternaam

·   E-mailadres

 

Na toestemming door lid voor het versturen van commerciële aanbiedingen/info Zolang als men lid is van de vereniging

Sponsoren

Sponsor-commissie

Integriteitscontrole van trainers, vrijwilligers en bestuurders ·   Voornaam

·   Achternaam

·   Adres

·   Postcode

·   Telefoonnummer

·   Woonplaats

·   Geboortedatum

·   Kopie Identificatie bewijs

·   Verklaring Omtrent Gedrag

Voldoen aan wettelijke verplichting Zolang als trainers, bestuurders en vrijwilligers een actieve rol vervullen binnen de vereniging

Secretaris

Website verbetering ·   Cookies (zie voor meer info het sub kopje Cookies)

·   IP-gegevens

 

Na toestemming verkregen door gebruiker van de website. Iedere keer dat onze website bezocht wordt. Deze gegevens worden zo snel als mogelijk geanonimiseerd.

 

Website-beheerder

Analytics tools

Relatiebehoud na beëindiging lidmaatschap. Bijvoorbeeld voor een reünie of bijzondere gebeurtenis. ·   Voornaam

·   Achternaam

·   Adres

·   Telefoonnummer

·   E-mail adres

 

Indien na beëindiging lidmaatschap het oud-lid instemt met het bewaren van deze persoonsgegevens Zolang als de toestemming niet is ingetrokken.

Secretaris

Penningmeester

Trainingsinformatie ·   Voornaam

·   Achternaam

·   Adres

·   Postcode

·   Telefoonnummer

·   E-mailadres

·   Naam ouders

·   Telefoonnummer ouders

·   Allergiën

·   Medicijngebruik

·   Contactgegevens huisarts

Na toestemming worden deze gegevens gebruikt voor aanwezigheids checks, acteren bij noodsituaties en kunnen we beter anticiperen op risico’s. Zolang als de toestemming niet is ingetrokken

Teamstuff

Trainers

Vertrouwens Contact-personen als aanspreekpunt hanteren. ·   Voornaam

·   Achternaam

·   Adres

·   Postcode

·   Telefoonnummer

·   E-mailadres

Na toestemming worden deze gegevens gebruikt om Vertrouwens-contactpersonen te benaderen. Zolang de persoon in kwestie als vertrouwenscontact-persoon acteert.

Secretaris

Voorzitter

 

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U hebt het recht de Vereniging te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij de Vereniging op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal de Vereniging deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van de Vereniging hebben ontvangen.

 

Beveiliging persoonsgegevens

De Vereniging treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

 

Minderjarigen

Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen.

 

Links naar andere websites

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van de Vereniging. Andere websites kunnen hun eigen privacy-beleid hanteren. De Vereniging raadt u aan om voor het gebruik van andere websites waaronder de websites van de KNWU en de NTFU altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

 

Wijziging van het privacy beleid

De Vereniging past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. de Vereniging raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de Vereniging er alles aan doen u per e-mail en via de websites te informeren.

 

Contactgegevens

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de Vereniging wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:

Verantwoordelijke:       Functionaris Gegevensbescherming WSV de Zwaluwen, Bas van Wel

E-mail:                         privacy@zwaluwendeventer.nl

 

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.